//
//

Algemene voorwaarden

ICT waarborg B2B ~ versie 09 2018

Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en haar opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn onderverdeeld in verschillende modules die gericht zijn op de verschillende vormen van dienstverlening die Opdrachtnemer aanbiedt.

Ze bestaan uit de volgende modules:

Wanneer een specifieke module van toepassing is, prevaleert deze boven de algemene module. Voor zover het algemene gedeelte niet in strijd is met de toepasselijke bepalingen van de specifieke modules, is het algemene gedeelte altijd van toepassing. De definities van de met een hoofdletter geschreven begrippen gelden voor alle modules.

Definities

In deze Algemene Voorwaarden hebben de onderstaande termen de volgende betekenis:

Acceptatietest

is een afgebakende verplichte test die door de Opdrachtgever wordt uitgevoerd om het Project af te ronden.

Algemene voorwaarden

deze voorwaarden, die bestaan uit een aantal modules.

Service

de door Opdrachtnemer te leveren dienst, waaronder de ontwikkeling en/of het onderhoud van programmatuur, applicaties, enz. In de overeenkomst wordt aangegeven om welke diensten het gaat en in deze algemene voorwaarden worden nadere regels gesteld voor specifieke diensten.

Defect

het niet voldoen aan de specificaties.

Gebruiker

de gebruiker of eindgebruiker die de door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever geleverde Dienst/Project gebruikt.

Hardware

door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever geleverde apparatuur.

Materialen

bijvoorbeeld (web)applicaties, software, adviezen of rapporten.

Werknemer

een werknemer, freelancer of zelfstandige zonder personeel of een door de opdrachtnemer bij een derde ingeschakelde agent die door de opdrachtnemer ten behoeve van de opdrachtgever wordt ingezet of werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht.

Module

een module van deze Algemene Voorwaarden met bepalingen betreffende een specifiek werkterrein.

Klant

de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie Opdrachtnemer een Overeenkomst heeft gesloten. Hieronder wordt tevens verstaan de partij met wie Opdrachtnemer de overeenkomst aangaat of in onderhandeling is over de overeenkomst, alsmede diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), de verkrijgende rechtspersoon/personen en begunstigden.

Aannemer

de opdrachtnemer, gevestigd te Bodegraven en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34355383 en lid van ICTWaarborg.

Overeenkomst

de overeenkomst tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever.

Overmacht

een tekortkoming die niet aan de schuldenaar kan worden toegerekend, indien zij hem niet kan worden toegerekend, of indien de tekortkoming hem krachtens de wet, een rechtshandeling of een verdrag niet kan worden toegerekend.

Project

de door de opdrachtnemer ten behoeve van de opdrachtgever uitgevoerde werkzaamheden, zoals omschreven in de offerte en/of overeenkomst.

Projectbeheersysteem

elektronisch systeem dat kan worden gebruikt voor het beheer van het project en voor de communicatie tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever over de uitvoering van de overeenkomst.

Resultaten

de resultaten van de door de contractant in het kader van de overeenkomst verrichte activiteiten.

Schrijvend

de in deze algemene voorwaarden gebruikte term "Schriftelijk" omvat e-mail en faxcommunicatie, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van het bericht voldoende zijn vastgesteld.

Specificaties

de functionele en technische beschrijving van het project.

Website

https://www.gridsz.com

Identiteit van de contractantNaam (contractant)

Infodation BV

Werken als

Gridsz

Geregistreerd adres

Klipperaak 2E
2411 ND Bodegraven

Postadres

Klipperaak 2E
2411 ND Bodegraven

Telefoon

+31 172 759002

BTW-nummer

NL821170521

KvK-nummer

34355383

MODULE A. ALGEMEEN

Artikel A.1. Quatatie, aanbod en aanvaarding

A.1.1 Een door Opdrachtnemer opgestelde offerte is vrijblijvend en heeft een geldigheidsduur van 14 dagen na de datum van verzending door Opdrachtnemer, tenzij in de offerte anders is vermeld.

A.1.2 Opdrachtgever aanvaardt de offerte bij voorkeur Schriftelijk, maar indien Opdrachtgever de offerte op andere wijze aanvaardt of de indruk wekt deze te hebben aanvaard, mag Opdrachtnemer de offerte als aanvaard beschouwen.

A.1.3 Bepalingen of voorwaarden van Opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze Algemene Voorwaarden binden Opdrachtnemer slechts indien en voor zover deze door Opdrachtnemer uitdrukkelijk Schriftelijk zijn aanvaard.

A.1.4 Onverminderd de bevoegdheid van de contractant om de offerte overeenkomstig artikel A.1.1. in te trekken, kan de overeenkomst na aanvaarding slechts met instemming van beide partijen worden gewijzigd. In geval van strijdigheid tussen de bepalingen in onderstaande documenten geldt de volgende rangorde:

de Overeenkomst
eventuele bijlagen, met uitzondering van brochures;
deze Algemene Voorwaarden;
eventuele aanvullende voorwaarden, met uitzondering van brochures.

Artikel A.2. Uitvoering van het project en informatieverstrekking

A.2.1 Na het sluiten van de Overeenkomst zal Opdrachtgever het Project zo spoedig mogelijk uitvoeren conform de offerte, rekening houdend met eventuele redelijke wensen van Opdrachtnemer.

De Opdrachtnemer zal zich inspannen het Project naar beste kunnen uit te voeren met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid en vakmanschap. De opdrachtgever is verplicht een juiste en tijdige uitvoering van het project mogelijk te maken. In het bijzonder draagt de Opdrachtgever er zorg voor dat alle gegevens, waarvan de Opdrachtnemer heeft verklaard dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het Project, tijdig aan de Opdrachtnemer ter beschikking worden gesteld. De noodzakelijke inzet van de Opdrachtgever dient van voldoende kwaliteit en tijdig te zijn. Dit geldt zowel voor de ondersteuning door de contactpersonen als voor de geplande inzet van Projectmedewerkers op de Projectactiviteiten.

A.2.2 Indien Opdrachtgever het bovenstaande nalaat, is Opdrachtnemer gerechtigd extra kosten in rekening te brengen en is het mogelijk dat het Project uitloopt. Vertraging van het Project door de Opdrachtgever wordt gemeld via het Project Management Systeem of, indien voor het Project geen project management systeem wordt gebruikt, per e-mail, of, bij gebreke van functionerende e-mail correspondentie, op een andere wijze Schriftelijk. Indien deze situatie zich voordoet, zal de Opdrachtnemer de Opdrachtgever informeren over eventueel in rekening te brengen extra kosten.

MODULE B. ONTWIKKELING VAN (WEB)TOEPASSINGEN

MODULE C. HARDWARE

We gebruiken cookies om u de beste ervaring op onze website te bieden. Als u deze site blijft gebruiken, gaan we ervan uit dat u tevreden bent.