Privacybeleid

Gridsz, vertegenwoordigd via https://gridsz.com, respecteert de privacy van de bezoekers van haar website, in het bijzonder hun rechten met betrekking tot de automatische verwerking van persoonsgegevens. Daarom hebben we een beleid geformuleerd en geïmplementeerd voor volledige transparantie met onze klanten over de verwerking van persoonsgegevens, het doel of de doelen ervan en de mogelijkheden om uw wettelijke rechten op de best mogelijke manier uit te oefenen.

Voor meer informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

Zolang u het gebruik van cookies en andere volgsystemen niet accepteert, plaatsen wij geen niet-geanonimiseerde analytische cookies en/of tracking cookies op uw computer, mobiele telefoon of tablet. Met het blijven bezoeken van deze website accepteert u deze gebruiksvoorwaarden en accepteert u het gebruik van cookies en andere tracking systemen, tenzij wij op onze website een andere methode voor het accepteren van cookies hebben voorzien.

De huidige beschikbare versie van dit privacybeleid is de enige versie die van toepassing is bij het bezoeken van onze website totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Definities

 1. Website (hierna: "Website") https://gridsz.com.
 2. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (hierna: "de verantwoordelijke"): Gridsz, een handelsnaam van TelcoSys B.V., gevestigd te Klipperaak 2E, 2411 ND Bodegraven, Nederland, KvK-nummer: 76285383.

Toegang tot de website

De toegang tot en het gebruik van de website zijn strikt persoonlijk. U onthoudt zich ervan de gegevens en informatie van deze website te gebruiken voor uw eigen commerciële, politieke of reclamedoeleinden, alsmede voor commerciële aanbiedingen, met name ongevraagde elektronische aanbiedingen.

Inhoud van de website

Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties (geanimeerde) beelden, videobeelden, geluiden en alle technische toepassingen die kunnen worden gebruikt voor de werking van deze website en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze website worden gebruikt, worden beschermd door de wetten op de intellectuele eigendom. Elke reproductie, herhaling, gebruik of wijziging, op welke manier dan ook, van het geheel of een deel ervan, met inbegrip van de technische toepassingen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de beheerder, is strikt verboden. Het feit dat de beheerder niet onmiddellijk optreedt tegen een inbreuk, kan niet worden beschouwd als een stilzwijgende toestemming, noch als een afstand van enig recht om de inbreukmaker te vervolgen.

Beheer van de website

Met het oog op een goed beheer van de site kan de verantwoordelijke voor de verwerking te allen tijde:

 • de toegang tot de website voor een bepaalde categorie bezoekers op te schorten, te onderbreken, te beperken of te weigeren
 • alle informatie verwijderen die de werking van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetten of in strijd is met de internetetiquette
 • De website tijdelijk niet beschikbaar maken om updates uit te voeren

Verantwoordelijkheden

 1. De beheerder is niet aansprakelijk voor storingen, verstoringen, moeilijkheden of onderbrekingen in het functioneren van de website, waardoor de website of een van de functionaliteiten daarvan (tijdelijk) niet toegankelijk is. U bent zelf verantwoordelijk voor de wijze waarop u verbinding zoekt met onze website. U dient alle passende maatregelen te nemen om uw apparatuur en gegevens te beschermen tegen gevaren zoals virusaanvallen op het internet. Verder bent u zelf verantwoordelijk voor welke websites u bezoekt en welke informatie u zoekt.
 2. De verantwoordelijke voor de verwerking is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden ingesteld:
  • Wegens het gebruik van de website of de via internet toegankelijke diensten
  • Of het schenden van de voorwaarden van dit privacybeleid
 3. De beheerder is niet aansprakelijk voor enige schade die u of derden of uw apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met of gebruik van de website en u zult zich onthouden van elke verdere (rechts)actie tegen de beheerder.
 4. Indien de verantwoordelijke voor de verwerking betrokken raakt bij een geschil vanwege uw (ab)gebruik van deze website, is hij gerechtigd alle daaruit voortvloeiende schade van u (terug) te vorderen.

Verzamelen van gegevens

 1. Uw persoonsgegevens worden verzameld door Gridsz en (een) externe verwerker(s).
 2. Onder persoonsgegevens wordt verstaan alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon ("betrokkene").
 3. Een identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer specifieke elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.
 4. De persoonsgegevens die op de website worden verzameld, worden door de verantwoordelijke voor de verwerking hoofdzakelijk gebruikt om een (commerciële) relatie met u te onderhouden en eventueel om uw bestellingen te verwerken. Ze worden opgenomen in een (elektronisch) register.

Uw rechten met betrekking tot informatie

 1. Overeenkomstig artikel 13, lid 2, sub b GDPR heeft elke betrokkene recht op informatie over en toegang tot, en rectificatie, wissing en beperking van de verwerking van zijn persoonsgegevens, alsmede het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
 2. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@gridsz.com.
 3. Elk verzoek moet vergezeld gaan van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening zet en het adres vermeldt waarop wij u kunnen bereiken.
 4. Binnen een maand na de ingediende aanvraag ontvangt u van ons een antwoord.
 5. Afhankelijk van de complexiteit en het aantal verzoeken kan deze termijn tot twee maanden worden verlengd.

Wettelijke verplichtingen

 1. In geval van inbreuk op enige wet of verordening, waarvan een bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten de door de verantwoordelijke voor de verwerking verzamelde persoonsgegevens nodig hebben, zullen deze aan hen worden verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens niet meer onder de bescherming van de bepalingen van dit Privacybeleid vallen.
 2. Indien informatie nodig is om toegang te krijgen tot bepaalde functies van de website, zal de verantwoordelijke voor de verwerking bij het opvragen van deze gegevens het verplichte karakter ervan aangeven.

Verzamelde gegevens en commerciële aanbiedingen

 1. U kunt commerciële aanbiedingen ontvangen van de controller. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, kunt u een e-mail sturen naar het volgende adres: info@gridsz.com.
 2. Uw persoonsgegevens worden door onze partners niet gebruikt voor commerciële doeleinden.
 3. Indien u tijdens uw bezoek aan onze website op persoonsgegevens van andere betrokkenen stuit, dient u zich te onthouden van verzameling, elk ongeoorloofd gebruik of elke andere handeling die een inbreuk vormt op de privacy van de betrokkene(n). De verantwoordelijke voor de verwerking is in deze omstandigheden niet verantwoordelijk.

Bewaring van gegevens

De verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de bij wet bepaalde duur.

Cookies

 1. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij een bezoek aan onze website op de harde schijf van uw elektronische apparaat wordt geplaatst. Een cookie bevat gegevens zodat u bij een bezoek aan onze website als bezoeker kunt worden herkend. Het stelt ons in staat ons aan te passen aan uw behoeften en het vergemakkelijkt het inloggen op onze website. Wanneer u onze website bezoekt, informeren wij u over het gebruik van cookies. Door onze website te blijven gebruiken gaat u akkoord met het gebruik ervan, tenzij wij op een andere manier toestemming vragen. Uw toestemming geldt voor een periode van dertien maanden.
 2. Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:
  • Functionele cookies: zoals sessie- en aanmeldingscookies om sessie- en aanmeldingsinformatie te verzamelen.
  • Anonieme Analytische cookies: om informatie te verkrijgen over de bezoeken aan onze website, zoals bezoekersaantallen, populaire pagina's en onderwerpen. Zo kunnen wij onze communicatie en informatie aanpassen aan de behoeften van onze bezoekers. Wij kunnen niet zien wie onze sites bezoekt of vanaf welk persoonlijk apparaat het bezoek heeft plaatsgevonden.
 3. Wij gebruiken met name de volgende cookies op onze website:
 4. Geen andere cookies
 5. Wanneer u onze website bezoekt, kunnen cookies van de controller en/of derden op uw apparatuur worden geïnstalleerd.
 6. Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en de verwijdering van cookies voor elk elektronisch apparaat nodigen wij u uit de volgende link te raadplegen: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/cookies#faq

Beeldmateriaal en aangeboden producten

U kunt geen rechten ontlenen aan het beeldmateriaal bij een aangeboden product op onze website.

Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. De rechter in het arrondissement waar de verantwoordelijke voor de verwerking gevestigd is, is bij uitsluiting bevoegd indien een geschil over deze voorwaarden mocht ontstaan, tenzij een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Contact

Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf kunt u contact opnemen met: info@gridsz.com.

Deze privacyverklaring geldt sinds mei 2021 tot nader order.